Przejdź do głównej zawartości

API systemu

Wprowadzenie#

RESTful API działa na protokole http. Komunikacja poprzez ten protokół odbywa się za pomocą kilku standardowych metod, my wykorzystujemy głównie metodę POST (do wysłania danych) i GET (do pobierania). Webserwisy udostępniane są jako zasoby, do których dostęp możliwy jest poprzez odpowiedni adres URL wywoływany z poziomu protokołu http za pomocą określonej metody.

Na bramce mamy dwa webowe API:

 1. API bramki (dostęp do natywnych zasobów systemu Android) na porcie 8122
 2. Standardowe webowe API Home Assistant/Asystenta domowego na tych samych portach, co serwer WWW (80 i 8180 lub w przypadku dostępu z zewnątrz 433)
Wskazówka

Interfejsy API akceptują i zwracają tylko obiekty zakodowane w JSON.

W przykładach poniżej używamy lokalnej nazwy hosta bramki: ais-dom.local, jeżeli bramka nie jest dostępna w Twojej sieci pod tą nazwą to zamiast ais-dom.local użyj jej lokalnego adresu IP.

Lokalne API bramki#

Obecnie dostępne są 2 zasoby http://ais-dom.local:8122/text_to_speech i http://ais-dom.local:8122/command

Uwaga

To api dostępne jest tylko w sieci lokalnej, dlatego nie wymagamy uwierzytelnienia i szyfrowania.

Wywołanie API bramki spoza sieci lokalnej (z Internetu) możliwe jest przez API Asystenta domowego. Takie wywołania wymagają uwierzytelnienia i szyfrowania (protokół https). Całe lokalne API bramki jest dostępne przez API Asystenta domowego - opisujemy to dokładnie poniżej.

Tekst JSON MUSI być zakodowany w Unicode. Domyślne kodowanie to UTF-8.

Znaki inne niż ASCII (np. symbole istniejące w językach świata), przed wysłaniem do api należy skonwertować do ich znaków kodowych w UTF-8. Takie konwertowanie wykonywane jest zwykle automatycznie przez program / klienta REST.

Zasób /text_to_speech#

Ten zasób pozwala nam na wysłanie do bramki metodą POST tekstu do przeczytania:

curl -v --header "Content-Type: application/json" \--request POST \--data '{"text":"Witaj Jolka"}' \http://ais-dom.local:8122/text_to_speech

Dostępne parametry TTS

ParametrDomyślna wartośćOpis / Dostępne opcje
text-Tekst do przeczytania / Dowolny tekst
pitch1.0Ton mowy / 1.0 to normalny ton, niższe wartości obniżają ton syntetyzowanego głosu, większe wartości go zwiększają.
rate1.0Szybkość mowy / 1.0 to normalna szybkość mowy, niższe wartości spowalniają mowę (0,5 to połowa normalnej szybkości mowy), większe wartości ją przyspieszają (2,0 to dwukrotność normalnej szybkości mowy).
languagepl_PLJęzyk / Inne dostępne opcje to uk_UA, en_GB, en_US
path-Ścieżka do zapisu pliku w formacie wav

Dla uproszczenia, zasób text_to_speech pozwala też na wywolanie metodą GET - czyli wystarczy np. wkleić adres bramki z tekstem do przeczytania do przeglądarki internetowej żeby wywołać API. W przypadku metody GET należy parametry podać w ciągu zapytania (Query string). Przykłady komunikatów wywoływanych metodą GET:

 • informacja o alarmie pożarowym po angielsku

http://ais-dom.local:8122/text_to_speech?language=en_GB&rate=1&pitch=1&text=Attention. Attention. This is Fire alarm! Evacuation on fire route number five in two minutes

 • informacja o przerwie po ukraińsku

http://ais-dom.local:8122/text_to_speech?language=uk_UA&rate=1&pitch=1&text=Ми запрошуємо вас на 30-хвилинну перерву на сніданок. Смачного.

 • ogłoszenie po polsku

http://ais-dom.local:8122/text_to_speech?language=pl_PL&rate=1&pitch=1&text=Mamy więcej zamówień do zrealizowania, prosimy chętnych o pozostanie 2 godziny dłużej w pracy. Płacimy 200% extra.

Przykład wywołania API z języka Python

import requestsrequests.post('http://ais-dom.local:8122/text_to_speech', json={'text':'cześć'})

Zasób /command#

Ten zasób pozwala nam na wysłanie komendy do wykonania. Przykładowa komenda to wysłanie audio do odtwarzania na bramce:

curl -v --header "Content-Type: application/json" \--request POST \--data '{"playAudio": "http://stream3.polskieradio.pl:8080/"}' \http://ais-dom.local:8122/command

Dostępne komendy

KomendaPrzykładowa wartośćOpis
playAudiohttp://stream3.<br/>polskieradio.<br/>pl:8080/Odtwarzanie audio/video
stopAudiotrueZatrzymanie odtwarzacza
pauseAudiotruePauza odtwarzacza
setVolume50Ustawienie głośności odtwarzacza od 0 do 100
upVolumetrueGłośniej, to samo co naciśnięcie przycisku w pilocie
downVolumetrueCiszej, to samo co naciśnięcie przycisku w pilocie
setPlaybackPitch1Częstotliwość audio, szczegóły w [dokumentacji PlaybackParams Android] (https://developer.android.com/reference/android/media/PlaybackParams)
setPlaybackSpeed1Szybkość odtwarzania
seekTo100Przewiń do pozycji w Milisekundach (ms)
skipTo100Przeskocz do pozycji w Milisekundach (ms)
tone86Odtworzenie tonu , szczegóły w [dokumentacji ToneGenerator Android] (https://developer.android.com/reference/android/media/ToneGenerator)
setPlayerShufflefalseOdtwarzanie losowe, przydatne przy Spotify
micOntrueWłączenie mikrofonu
micOfftrueWyłączenie mikrofonu
addBookmarktrueDodanie zakładki do odtwarzanych multimediów, przydatne przy audiobookach
goToActivityActivityMenuPrzejście do aktywności (ekranu na bramce). Dostępne opcje to:
 • ActivityMenu - "Aktywność menu - sterowanie na monitorze",
 • SplashScreenActivity - "Sterowanie bez monitora",
 • ExoPlayerActivity - "Aktywność odtwarzacz multimediów",
 • ConsoleActivity - "Konsola Asystenta domowego",
 • AndroidSettingsActivity - "Ustawienia systemu Android",
 • SettingsActivity - "Ustawienia Serwisu Asystent domowy na bramce",
 • FilesActivity - "Aplikacja menedżer plików na bramce",
 • AndroidWifiActivity - "Ustawienia WiFi w systemie Android",
 • SpotifyActivity - "Przejście do aplikacji Spotify"
showCamera{"streamUrl": "rtsp://192.168.2.38/unicast", "haCamId": "camera.domek"}Wyświetlanie wideo (obraz i dźwięk) z kamery w aktywności. W parametrze haCamId podajemy identyfikator camery w Asystencie domowym - z tym identyfikatorem zostaną zgłoszone zdarzenia naciśnięcia przycisków (otwieranie drzwi/bramy) w systemie.

RESTful API Home Assistant#

Asystent Domowy udostępnia serwer WWW na porcie 80 oraz 8180

Wywoływanie/testowanie usług w aplikacji#

Wskazówka

Aby sprawdzić dostępne usługi w aplikacji, z głównego menu przejdź do Narzędzia deweloperskie -> USŁUGI Z tego miejsca możesz wywoływać/testować dowolne usługi dostępne na bramce.

informacja

Każda usługa ma w aplikacji:

 • opis
 • wylistowane parametry (parametr, opis i przykładowa wartość parametru)

dlatego nie będziemy szczegółowo opisywać usług w dokumentacji, podamy tu tylko przykładowe wywołania.

W celu wywołania/przetestowania usługi:

 1. Zaloguj się do aplikacji Asystent domowy z uprawnieniami Administrator.
 2. Przejdź do Narzędzia deweloperskie -> USŁUGI.
 3. Wybierz usługę do wywołania z dostępnej listy.
 4. Podajemy parametry do przekazania w formacie JSON lub YAML.
 5. Naciśnij przycisk "Wywołaj usługę".

Przykładowy parametr w formacie JSON:

{"text": "Cześć, jak się masz?"}

odpowiednik w formacie YAML:

text: "Cześć, jak się masz?"

Usługi

Wskazówka

Całe API bramki (opisane szczegółowo powyżej), dostępne jest z poziomu Asystenta domowego za pomocą usługi ais_ai_service.publish_command_to_frame.

Dzięki temu możemy wywoływać api na bramce także z zewnątrz, w bezpieczny sposób (szyfrowanie i uwierzytelnienie tokenem).

Usługi

Wywoływanie usług z curl#

informacja

Żeby wywołać API Asystenta domowego z zewnętrznego systemu, potrzebujemy token dostępu. Najpierw z poziomu aplikacji wygenerujmy długoterminowy token dostępu (long-lived access token), który będzie ważny 10 lat.

Generowanie tokena dostępu#

Przechodzimy w aplikacji na nasz profil, następnie przewijamy na dół strony i wybieramy UTWÓRZ TOKEN:

Tokeny

podajemy nazwę dla tokena:

Tokeny

kopiujemy token:

Tokeny

Uwaga

Nie ma możliwości ponownego sprawdzenia wartości tokena, dlatego należy go skopiować w bezpieczne miejsce.

Jeżeli chcemy odwołać dostęp do api, to usuwamy token.

Tokeny

Metoda GET na zasobie /api/#

Sprawdzamy czy /api/ jest dostępne i czy działa nam uwierzytelnianie.

curl -v -H "Authorization: Bearer TOKEN-DOSTĘPU" \    -H "Content-Type: application/json" http://ais-dom.local:8180/api/

Zwraca następującą odpowiedź, jeżeli API działa:

{"message": "API running."}

Metoda POST na /api/services/<domain>/<service>#

Komponenty dostępne na bramce udostępniają swoje usługi. Te same usługi komponentu, które automatycznie wywołujemy w systemie po wystąpieniu okreśonego zdarzenia, można również wywołać z zewnętrznego systemu za pomocą API.

Przykład wywołania usługi czytania tekstu przez bramkę za pomocą curl:

curl -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN-DOSTĘPU" \    -H "Content-Type: application/json" \    -d '{"text": "Cześć! Jak się masz?"}' \    http://ais-dom.local:8180/api/services/ais_ai_service/say_it