Skip to main content

Konfiguracja bramki - Logi i baza danych

W tej sekcji możesz skonfigurować zapis logów do pliku na wymiennym dysku oraz skonfigurować zapis zdarzeń do bazy danych.

Zapis zdarzeń do bazy danych#

W tej sekcji możemy wybrać silnik bazodanowy do rejestracji zdarzeń.

Najprostszy wybór to baza SQLite, która nie wymaga konfiguracji i może rejestrować dane w pamięci - taka baza jest automatycznie używana, gdy włączysz Historię lub Dziennik.

Uwaga

Gdy Twój system generuje więcej zdarzeń lub gdy chcesz mieć dostęp do historii po restarcie urządzenia, to zalecamy zapisywać zdarzenia na zewnętrznym dysku lub w zdalnej bazie danych.

Konfiguracja zapisu zdarzeń

Konfiguracja połączeń z bazami zdalnymi#

Połączenia z bazami danych wymagają doinstalowania sterowników, nie instalujemy ich domyślnie wszystkich, żeby nie zajmować miejsca na urządzeniu. Poniżej pokazujemy jak je łatwo doinstalować w narzędziach developerskich. Sprowadza się to do 3 kroków:

  1. Przejście w menu do "Narzędzia developerskie"
  2. Wybranie zakładki "KONSOLA"
  3. Wpisanie w konsoli polecenia/poleceń (poniżej), które spowodują instalację sterowników.

Konfiguracja zapisu zdarzeń

  1. MariaDB

Tu potrzebne jest doinstalowanie pakietu Pythona, robimy to za pomocą komendy:

pip install pymysql
  1. MySQL

Instalujemy najpierw binarkę a następnie pakiet Pythona:

apt install mariadbpip install mysqlclient
  1. PostgreSQL

Instalujemy najpierw binarkę a następnie pakiet Pythona:

apt install postgresqlpip install psycopg2

Automatyczne czyszczenie historii#

Żeby utrzymać system w dobrej kondycji, codziennie dokładnie o godzinie 5:15 rano Asystent usuwa z bazy zdarzenia i stany starsze niż określona liczba dni (2 dni dla bazy w pamięci urządzenia i domyślnie 10 dla innych lokalizacji). W tym miejscu możesz określić liczbę dni, których historia ma być przechowywana w zdalnej bazie danych.

Konfiguracja usuwania zdarzeń z bazy

Zapis logów systemu do pliku#

Żeby włączyć logowanie w systemie Asystent domowy, wystarczy wybrać lokalizację na dysku wymiennym, w której będzie zapisywany plik z rejestrem działań w systemie. Dodatkowo można też określić poziom szczegółowości logowania.

Konfiguracja zapisu logów