Skip to main content

Aktualizacja z konsoli

Wprowadzenie

System jest otwarty i obsługuje ponad 2480 komponentów. Wiele z tych komponentów jest automatycznie rozpoznawanych i automatycznie instaluje dodatkowe zależne pakiety.

Poniższa procedura może okazać się przydatna dla osób, które chcą obserwować przebieg procesu aktualizacji oraz dla osób, które mają problem z aktualizacją z aplikacji.

Aktualizacja

Aktualizacja z konsoli nie jest trudna i sprowadza się oczywiście do tych samych kroków, co w przypadku aktualizacji automatycznej. Te kroki to:

  1. Aktualizacja środowiska Linux-a
  2. Aktualizacja aplikacji zigbee2mqtt
  3. Aktualizacja platformy automatyzacji
  4. Aktualizacja aplikacji Android

Skrypt aktualizacji

Logowanie do konsoli

Skrypt uruchamiamy tak samo jak komendę w konsoli. Do konsoli bramki możemy zalogować się z innego klienta w sieci lokalnej po dostęp po SSH lub bezpośrednio z deweloperskich narzędzi w aplikacji webowej Asystent domowy.

tip

Do wykonywania aktualizacji za pomocą skryptu uruchamianego z konsoli, zalecamy zalogowanie się do bramki z natywnego klienta SSH. Dzięki temu będziemy pewni, że unikniemy zerwania połączenia podczas korzystania z konsoli w przeglądarce.

Aktualizacja

Uruchomienie skryptu aktualizacji w konsoli

Komenda aktualizacyjna zależy od kanału aktualizacyjnego, na którym jesteśmy. Kanał aktualizacyjny dla bramki wybieramy w Portalu integratora

Oprogramowanie na kanale aktualizacji PROD

Dla kanału PROD (stabilnego) komendy, które należy wykonać w konsoli:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/prod.sh -o prod.sh
chmod +x prod.sh
./prod.sh

Oprogramowanie na kanale aktualizacji BETA

Dla kanału BETA komendy, które należy wykonać w konsoli:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/beta.sh -o beta.sh
chmod +x beta.sh
./beta.sh

Oprogramowanie na kanale aktualizacji ALFA

Dla kanału ALFA komendy, które należy wykonać w konsoli:

curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh -o alfa.sh
chmod +x alfa.sh
./alfa.sh

Skrypt aktualizujący składowe systemu

Kody skryptów aktualizacji dostępne są w repozytorium github pod adresami:

#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
# AIS
# Homepage: https://ai-speaker.com
################################################
# Install ais-dom on PROD chanel
# run it by executiong in AIS dom console:
# curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/prod.sh -o prod.sh
# chmod +x prod.sh
# ./prod.sh
#
# ...

Niezgodność wersji

Uwaga

W przypadku bramek, które nie są aktualizowane na bieżąco, może pojawić się niezgodność wersji i aktualizacja zostanie zatrzymana.

Ponieważ system jest złożony i rozwija się bardzo szybko, może się zdarzyć, że podczas aktualizacji nie będziemy w stanie zapewnić łatwej aktualizacji wszystkich składowych na bramce. Bo nie jesteśmy w stanie przetestować aktualizacji z każdej wersji do wersji najnowszej. W celu niedopuszczenia do wystąpienia problemów podczas aktualizacji lub podczas ponownego uruchomienia systemu, będziemy blokowali możliwość aktualizacji starszych wersji bezpośrednio do najnowszej wersji.

Aktualizacja

Gdy zobaczysz lub usłyszysz na głośniku taki komunikat jak powyżej, to wykonaj "Pełny reset aplikacji" - przebieg tej procedury opisany jest w dokumentacji Pełny reset aplikacji, znajduje się tam też wideo prezentujące przebieg procesu pełnego resetu.